top of page

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın üst mahkemece incelenmesi talebini ileten karara itiraz dilekçesidir. Süre tutum dilekçesinin verilmesinin amacı istinaf veya itiraz kanun yoluna başvurulması konusunda kanunda öngörülen sürenin durdurulmasıdır. Ceza mahkemelerinde istinaf ve itiraz süresi, bazı hukuk mahkemelerinde de istinaf süresi kısa kararın tefhiminden yani duruşmada bulunan tarafların yüzüne okunmasından itibaren başlamaktadır. Ceza mahkemelerinde yerel mahkemece verilmiş olan karara karşı istinaf veya itiraz kanun yoluna başvuru, kararın tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde, hukuk mahkemelerinde ise kanunda belirtilen sürelerde kararı veren mahkemeye verilecek dilekçe ile yapılır. Mahkemece kısa karar sonrası yazılan gerekçeli kararın taraflara tebliğine kadar süre durur. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından ayrıntılı itiraz veya istinaf dilekçesi mahkemeye sunulur. Aşağıda size yararlı olması açısından süre tutum dilekçesi örnekleri sunulmuştur.

Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DURUŞMA TALEPLİDİR

Dosya No :2021/……… E.

İSTİNAF EDEN

(SANIK) : ……………

MÜDAFİİ                   : Av. Gökhan Yağmur

KONU : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.

AÇIKLAMA :

Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde vermiş olduğu mahkumiyet kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf Dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, müvekkilimiz hakkında verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

SANIK …………

MÜDAFİ

Av. Gökhan Yağmur

Ceza Mahkemesi İtiraz Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

……… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No :2021/……..E.

İTİRAZ EDEN

(SANIK ) : …………

MÜDAFİİ                        : Av. Gökhan Yağmur

KONU : Müvekkilimiz hakkında ……… suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMA :

Sayın mahkemenin …….. tarihinde müvekkilimiz hakkında vermiş olduğu ………. suçundan dolayı mahkumiyet kararı ve sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, müvekkilimiz hakkında verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

SANIK…………..

MÜDAFİ

Av. Gökhan Yağmur

Hukuk Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No :2021/……… E.

İSTİNAF EDEN : ……………

VEKİLİ                       : Av. Gökhan Yağmur

KONU : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.

AÇIKLAMA :

Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde vermiş olduğu kısa karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf Dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, usul ve yasaya aykırı verilen hükmün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

#süretutumdilekçesi

0 görüntüleme0 yorum
bottom of page