top of page

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Tedbir Kararı Nedir?

Şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hakim, kolluk görevlileri ve mülki amirler tarafından, istem üzerine ve/veya ilgili makam tarafından re’sen verilecek olan mağduru korumaya yönelik kararları ifade etmektedir.

Koruma Tedbiri Nedir?

Koruma tedbiri, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanun uyarınca hüküm altına alınmışlardır. Koruma tedbirleri bu anlamda, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri ifade etmektedir. Koruma tedbirleri, önleyici tedbir ve koruyucu tedbir olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar.

Koruma Tedbiri Türleri Nelerdir?

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanun uyarınca hüküm altına alınan koruma tedbirleri, önleyici tedbir ve koruyucu tedbir olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Koruyucu koruma tedbirleri kendi içerisinde, mahkemenin verdiği koruyucu tedbirler ve mülki amirin (valinin) verdiği koruyucu tedbirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Önleyici tedbirler ise kural olarak hakim tarafından verilmektedirler.

Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

Koruyucu koruma tedbirleri kendi içerisinde, mahkemenin verdiği koruyucu tedbirler ve mülki amirin (valinin) verdiği koruyucu tedbirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu anlamda aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülki amir (vali) tarafından karar verilebilir.

  • Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,


  • Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,


  • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,


  • Hayati tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması,


  • Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması,


  • Gecikmesinde sakınca bulunan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Bu anlamda alınan tedbir kural olarak, kolluk amirince tedbire ilişkin evrakın en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde mülki amirin onayına sunulmasını gerektirir. Mülki amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

Koruyucu koruma tedbirleri kendi içerisinde, mahkemenin verdiği koruyucu tedbirler ve mülki amirin (valinin) verdiği koruyucu tedbirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu anlamda aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hakim tarafından karar verilebilir.

  • İş yerinin değiştirilmesi,


  • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,


  • 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,


  • Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi hakkında karar.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Evden uzaklaştırma kararı, hukuki anlamda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanun uyarınca hüküm altına alınan önleyici koruma tedbirini ifade etmektedir. Fakat önleyici tedbirler, halk dilinde ve uygulamada uzaklaştırma kararı olarak yer edinmiştirler. Dolayısı ile bu sebeple daha anlaşılır olması bakımından makalemizde, önleyici koruma tedbiri yerine uzaklaştırma kararı kavramını kullanacağız.

Şiddet, kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade etmektedir. Evden uzaklaştırma kararını bu anlamda, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kişi veya kişilerin herhangi bir cinsiyet ve yaş ayrımı bulunmaksızın talep edilebilir.


Evden Uzaklaştırma Kararını Kimler Talep Edebilir?

Evden uzaklaştırma kararını, şiddete maruz kalan yani kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışa maruz bırakılan kişi veya anılan davranışlara maruz bırakılma ihtimali yüksek olan kişiler talep etme hakkına sahiptir. Bu anlamda evden uzaklaştırma kararı talep edebilecek kişiler bakımından bir cinsiyet ayrımı gözetilmemektedir. Keza bir kadın yada bir erkeğin evden uzaklaştırma talebinde bulunması bakımından bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca anılan kararın talep edilmesi noktasında, herhangi bir yaş şartı da öngörülmediğinden dolayı bir çocukta evden uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilecektir.

Evden Uzaklaştırma Kararını Hangi Makam Verir?

Evden uzaklaştırma kararı, Aile Mahkemeleri tarafından verilir. Bu anlamda yukarıda detaylı açıklandığı üzere evden uzaklaştırma kararı aldırmak yada diğer koruma tedbirlerine başvurmak yönündeki taleplerinizi Aile Mahkemesine sunmanız gerekir. Fakat koruma tedbirlerine başvurmanızı gerektirecek bir durumun vuku bulması halinde kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcılığı’na ileteceğiniz yazılı veya sözlü beyanlarınızla da koruma talebinde bulunmanız mümkündür.

Evden Uzaklaştırma Kararı Hangi Türde Tedbirleri Kapsamaktadır?

Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir.

Mağdura Karşı Hakaret ve Tehtid Yasağı Getirilmesi

Mahkemece, şiddet uygulayanın şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde karar verilebilir.

Evden Uzaklaştırma Kararı

Mahkemece, şiddet uygulayanın müşterek konuttan (yani ortak yaşanılan konut, örnek olarak şiddet uygulayan eşinizle yaşadığınız ev) veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi yönünde karar verilebilir.

Adrese Yaklaşmama Kararı

Mahkemece, şiddet uygulayanın korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması yönünde karar verilebilir.

Çocuklara Yaklaşmama Kararı

Mahkemece, şiddet uygulayanın çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması hatta gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması yönünde karar verilebilir.

Eşyalara Zarar Verme Yasağı

Mahkemece, şiddet uygulayanın korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi yönünde karar tesis edilebilir.

İletişim Kurma Yasağı

Mahkemece, şiddet uygulayanın korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi yönünde karar tesis edilebilir.

Silah Bulundurma Yasağı

Mahkemece, şiddet uygulayanın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi yönünde karar tesis edilebilir. Ayrıca şiddet uygulayan, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine karar verilebilir.

Alkol ve Uyuşturucu Kullanma Yasağı

Mahkemece, şiddet uygulayanın korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması yönünde karar tesis edilebilir.

Sağlık Kuruluşuna Başvurma ve Tedavi Olma Zorunluluğu

Mahkemece, şiddet uygulayanın bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması yönünde karar tesis edilebilir.

Eşim Şiddet Uyguluyor, Şikayet Etmem Halinde Nafaka Almam Mümkün müdür?

Günümüzde ne yazık ki aile içi şiddetin önemli oranda arttığı görülmektedir. Bu anlamda uygulamada aile içi şiddet mağduru kadın ve çocuk genelde şiddet uygulayanın eşi veya babası olması nedeniyle keza bu anlamda maddi açıdan şiddet uygulayan bağımlı olması sebebi ile şikayet etmekten çekinmektedir. Bu gibi durumlarda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanun uyarınca mağduriyetleri önlemek gidermek maksadıyla şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise ve 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya da hükmedilmemiş olması kaydıyla hakim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir. Dolayısı ile böyle bir durumda talep etmeseniz dahi mahkeme sizin lehinize olacak şekilde ve geçimizi sağlamanız bakımından ihtiyacınız olduğu taktirde nafaka tedbirine hükmedecektir.


Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Evden uzaklaştırma kararı, yukarıda detaylı açıklandığı üzere şiddet mağduru ve/veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kişinin başvurusu üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan haller ile tehlikeli durumların söz konusu olması halinde re’sen alınan bir karardır. Bu anlamda anılan kararı veya diğer koruma tedbirlerini talep eden kişi, şiddet iddialarını destekler nitelikle delilleri ortaya koymalıdır. Örneğin darp raporu gibi. Dolayısı ile uzaklaştırma kararı aldırmak istiyorsanız öncelikle kararı vermeye yetkili mahkeme olan Aile mahkemesine başvurmanızı tavsiye ederiz. Evden uzaklaştırma kararı aldırmak için başvurunuzu bizzat yapabileceğiniz gibi avukatınız aracılığı ile de yapabilirsiniz. Evden uzaklaştırma kararı veya diğer koruma tedbirlerine ilişkin talepleriniz bakımından büromuz avukatları ile iletişime geçmeniz tavsiye olunur.

Evden Uzaklaştırma Kararının İhlal Edilmesi Halinde Ne Olur?

Şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. Ayrıca tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez. Bu anlamda zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir.

Evden Uzaklaştırma Kararına Nasıl İtiraz Edebilirim?

Evden uzaklaştırma kararına karşı, kararın tefhim (kararın mahkemede okunmak suretiyle ilgililere bildirilmesi anlamına gelmektedir) veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.

Nitekim hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

İtiraz merci kararını bir hafta içinde verir. Bu anlamda itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

HUKUKİ SÖZLÜK

Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranışı, Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı, Şiddet mağduru: Şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri, Şiddet önleme ve izleme merkezleri: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün 24 saat esası ile yürüten merkezleri, Şiddet uygulayan: Şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri, ifade etmektedir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nasıl Olur ? Boşanmada mal paylaşımının esası evlilik içerisinde elde edilen malların paylaşılmasıdır. Evlilikten önce elde edilen mallar hiçbir surette mal paylaşımına

BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ NELERDİR? Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılır.Eğer eşler boşanmanın hukuki sonuçları hakkında uzlaşabilir(Tazminat ,velayet ,nafaka gibi

Medeni kanunumuz; evliliğin gerekli sebeplere dayandığı hususta hâkim kararıyla son verilmesini öngörmüştür. Boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. 1-Genel boşanma nedenleri yasada

bottom of page