top of page

Babalık Davası Nedir ?

Babalık davası hangi hallerde açılır? sorusunun cevabını tanımlarla ilerleyerek cevaplayacağız.Evlilik birliği dışında doğan çocuğun ve anasının, doğan çocuğun babasını hükmen mahkeme kararı ile hükümlendirmek amacıyla açılan bir dava türüdür.

Bu yolla doğan çocuğun, babasının soy bağına bağlanması için ana ve çocuğun açabileceği bir davadır.Bu açılan davanın tarafları baba veya babanın mirasçılarıdır.

Babalık davası hangi durumlarda açılır?

Mahkeme kararınca babalık davasına olumlu yanıt verilmişse bu durumda mahkeme çocuğun velayeti için tekrar bir işlem yapmaktadır.Mahkeme kararınca ortaya çıkan kararların iki farklı boyutu söz konusudur.

Birincisi evlilik birliği dışında doğan çocuk var ise bu durumun tespiti halinde kişilerin doğan çocuğun babası olduğuna karar verilir.

İkinci olarak cinsel ilişkiye zorlanmış ve kötüye kullanmalar sonucunda babalık kararı tespitinde soy bağının oluşması söz konusu olmaktadır.

Eğer evlilik birliği dışında doğan bir çocuk söz konusu ise annesi sayılan kişinin başka biriyle evli olması durumunda hali hazırda ki kocasının doğan çocuğu reddetmesi ve başka tayin ataması gerekmektedir.

Babalık Davasında Nafaka

Babalık davasında nafaka alımı babalık davasının eki niteliğindedir.Ayrıca istenilen nafaka harca tabi değildir.Nafaka talebinin reddedilmesi veya kabul edilmesi durumundan vekalet ücretine de hükmedilemez.Söz konusu olan çocuklar lehine 18 yaşına kadar her zaman nafaka talep edilebilir.Ve bunun için evlilik birliği içerisinde doğmuş olması zorunlu değildir.Bu çocuklarında nafaka hakları vardır.Lakin evlilik birliği dışında doğan çocuklar boşanmaya bağlanan hukuksal sonuçlardan yararlanamaz.

TMK .304 maddesi hükmüne göre doğumun gerçekleştiği andan önceki ve sonraki altışar haftalık geçimi için doğumun ve diğer masrafların babalık davası içerisinde veya ayrıca istenebilir.

Madde 233/1 hükmüne göre aile hukukundan doğan bakım,eğitim ve destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi şikayet talebiyle bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanır.

Madde 233/2 hükmüne göre ise hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli kendisi ile yaşayan kişinin gebe olduğunu bilmesi durumunda kişiyi çaresiz bir duruma düşürerek terk eden kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

Çocuk soybağı kurulması ile babanın nüfusuna kaydedilmiş çocuk için iştirak nafakası talebinde bulunulabilir.

Babalık Davasından Velayet

Velayet denilen terim küçüklerin ve istisnai durumunda kısıtlı olan kişilerin bakımların ve korunmalarının sağlanması için ana veya babaya veriler yetkilerdir.Ve bu yetkiler aynı zamanda belirli yükümlülüklerdir.Velayet hakkından yararlanabilmek için önce soy bağının kurulması gerekir.Eğer ki çocuk ana rahmine düştüğü esnada evli ise veya evli olduğu esnada doğmuş ise velayet anne ve babaya ortaklaşa verilir.

Evliliğin sona ermesi durumunda ilk 300 gün içerisinde doğan çocuk evlilik içerisinde ana rahmine düşmüş olduğu var sayıldığı için kocanın nüfusuna kaydolur.Bu durumda çocuk evlilik birliği içerisinde ana rahmine düştüğü için dava açan kişinin ,kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır.Eğer ki çocuk evlilik birliği dışında doğmuş ise velayet anaya aittir.

Anne ile soybağı doğumda kurulmuş sayılır.Bu hususta annenin herhangi bir dava açmasına gerek yoktur. Ve mahkeme kararına ihtiyacı yoktur.Evlilik birliği dışında doğan çocuğun soyadı annenin soy adıdır.Annenin ölmesi durumunda ,kısıtlı veya küçük ise velayet babaya geçer.Eğer baba hukuken tanınmamışsa çocuğa vasi atanır.

Çocuk ile baba arasındaki soybağı babanın anne ile evlenmesi durumunda çocuğu tanırsa veya hakim kararına göre kurulur.Ayrıca evlat edinilerek baba ile çocuk arasında soybağı kurulur.

Babalık Davasında Soybağının Kurulması

Medeni kanununun hükmüne göre anne ile çocuk arasında soybağı doğum ile kurulur.Babanın çocuk ile soybağı kurması üç yol ile mümkün olmaktadır.

  1. Çocuğun annesi ile evli olma

  2. Tanıma yolu ile

  3. Hakim kararı ile soybağının kurulması

Bu üç yol ile soybağının kurulması mümkün olmaktadır.

Babalık Davasında Soybağının Reddi

Medeni kanununa göre çocuk ile kurulan soybağının reddi her zaman mümkündür.Çocuk evlilik içerisinde bile doğmuş olsa başka bir babadan olabilir.Bu durumda gerçek baba olmayan koca tarafından soybağını reddi davası açılabilir.Bu dava anneye ve çocuğa açılır.Davanın zaman aşım süresi çocuğun babasının olmadığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıldır.

Davayı açmak isteyen kocanın ölmesi durumunda veya ayırt etme gücünü kaybetmesi durumunda davayı kocanın alt soyu da açabilir.Çocuğunda soybağı reddi davası açması mümkündür.Bu durumda ise davalı anne ve babadır.

Çocuğun dava açma süresi ergin olduğu andan itibaren 1 yıldır.Ancak gecikme durumunda gecikmenin haklı sebebe dayanması durumunda ortadan kalkarak tekrardan başlayacağı hükmedilmiştir.Bu düzenlenmeden çocuğun ergin olma durumu ortadan kalkarak çocuğun gerçeği öğrenmesi durumundan itibaren başlayarak 1 yıldır.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Evlilik dışında doğan çocuğun annesi babalık davası açabilir.Çocuk adına kayyum tarafından dava açılabilir.Çocuk açabilir.Çocuk için kayyum atanmamış ise ergin olduğu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde babalık davası açabilir.

Babalık Davasında İspat

Medeni kanunun 302.maddesine göre babalık karinesinin var olabilmesi için baba olan davalının çocuğun doğumundan önceki 300 gün ile 180. gün arasında çocuğun annesi ile cinsel ilişkiye girmiş olması gerekmektedir.

Çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi bu karineyi yok saymak için bunun imkansız olduğunu veya diğer bir kişinin baba olma ihtimalinin kendisinden fazla olduğunu ispat etmek zorundadır.Babalık davasının kesin sonucuna ulaşması için dna testinin yapılması gerekir.

Babalık Davasında Tazminat

Boşanmaya bağlı olan maddi manevi tazminat talepleri babalık davasında istenemez.Tazminat talebi için ayrıca bir dava açılması gerekir.

Babalık davasında manevi tazminat talep edilebilir.Lakin yüksek mahkeme kararına göre böyle bir talepte buluna bilmek için evlenme vaadinin olması gerekmektedir.

Baba evlenme vaadi ile anneyle birlikte olmuşsa ve bu birliktelikten evlilik dışı bir çocuk meydana gelmişse annenin manevi açıdan yıpranmış olduğu tespit edilir. Ve bu durumda manevi tazminat talep hakkı doğar.

Babalık Davasında Zaman Aşımı Süresi

Babalık davalarında uygulanan bir yıllık zamanaşım süresi ortadan kalkmıştır.Bu yeni konulan maddenin gerekçeleri şu şekildedir.

1- Anayasanın 5. maddesi, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirmesi gereği, soy bağı tespitine yönelik zaman sınırlandırması getirmek bu maddenin özüne ve sözüne aykırı olduğundan,

2- Anayasanın 13. maddesi, kişinin soy bağını bilmesi en temel haklarından birisidir. Kişinin babası olmayan birisinin üzerine nüfusa tescil edilmiş olması, kişinin daha sonra bunu öğrenmesi durumunda dava açma hakkını belli süre ile sınırlandırmak anayasanın temel ilkelerine aykırı olduğundan,

3- Anayasa 36 ve AHİM 6. madde gereği,hak arama hürriyetinin belli bir süreyle sınırlandırılamayacağından,

4- Anayasa 40. madde ve AHİM. 5. madde gereği, kişinin fiili hayatta sahip olduğu soy bağını nüfusa tescil hakkı bulunduğundan,

5- Anayasanın 41. maddesi gereği; ailenin Türk toplumunun temeli olduğu, kişinin mensup olmadığı bir aile ve nüfus kayıtlarında gelişimini sağlıklı tamamlayamayacağı açık olduğundan…

Babalık Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Babalık davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir.Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde aliye hukuk mahkemeleridir.

Babalık davasında yetkili mahkeme ise hukuk mahkemeleri kanunu gereğince dava davalının yerleşim yeri mahkemesinde görülecektir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Boşanmadan önce eşler Çocuğun velayeti nasıl alınır? sorusunu genellikle araştırarak risk almadan çocugun velayeti ile birlikte boşanma kararına etkili olan bir sürece girmektedir. Velayet nedir? Türk

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Yapılan tanıma göre şiddet “Kişinin;fiziksel,cinsel,psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlana

bottom of page