top of page

İdare  Hukuku Avukatı

Dava Vekilliği Hizmetleri

Amacı kamu yararını sağlamak olan İdare Hukuku, fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdarenin yapmakla yükümlü olduğu işlemler ile gerçek ve tüzel kişi sorumluluklarının belirlendiği yasa kapsamında hukuka uyumluluk ve aykırılıklar tespit edilir. Söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

Hukuk Bürosu, müvekkillerine bu alanda dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmet kapsamımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)

 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları

 • Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar

 • İptal davaları

 • Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

 • Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları

 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları

 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları

 • Disiplin cezalarının iptali davaları

 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • İdari dilekçelerin denetlenmesi

 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması

 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi

 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi

 • Kamu ihalelerine katılım

 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi

 • Dava takibi ve uyuşmazlık çözümü

 • Uzlaşma işlemlerinin takibi

 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü​

Hukuk Büromuz, müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda deneyimi ve bilgi birikimi ile yol gösteriyor. Dava süreci, takibi ve sonuçlanması sırasında hukuki vekillik ve danışmanlık yapıyor.

bottom of page