top of page

İcra Hukuku Avukatı

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.

 

Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hukuk dalında mahkemenin kararlarına uygun olarak borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını sağlar.

Neredeyse her davanın İcra ve İflas hukuku kapsamında değerlendirildiğini göz önünde bulundurarak alacaklı ve borçlunun prosedürler hakkında bilgi sahibi olması, bunu da danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak yapması gerekiyor.

 

Avukatlarımız gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir. İcra avukatlarımız aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • İcra ceza davaları

 • İflas davaları

 • İflas ve icra itiraz davaları

 • İflasın ertelenmesi davaları

 • İhalenin feshi davaları

 • İhtiyadi haciz davası

 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

 • İtiraz ve itirazın iptali davaları

 • İstirdat davaları

 • İstihkak davaları

 • Menfi tespit davaları

 • Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • İflas masasına kayıt

 • İcra ihalelerine katılma

 • Alacağın icra masasına kaydettirilmesi

 • İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi

 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi

 • Şirket borç durumlarının belirlenmesi

 • Şirket kurtarma çalışmaları

 • İyileştirme projelerinin düzenlenmesi

 • Anlaşmaların düzenlenmesi

 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi

 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması

 • ​​

 • Hukuk Bürosu olarak alacağın tahsili amaçlı icra davaları ve takiplerinde, borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul tespiti amaçlı araştırmalar yapmaktayız. Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi gerçekleştirmekteyiz.

bottom of page