top of page

¸

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)
10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlülüğününün yerine getirilmesi amacı
ile veri sorumlusu sıfatıyla Av. Gökhan Yağmur tarafından hazırlanmıştır.

Müşterilere ilişkin Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Finansal Bilgi,
Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” gibi veri işleme
şartları çerçevesinde, elektronik para kuruluşu sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette
kullanılması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş
birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı ticari ve/veya iş
stratejilerinin planlanması, iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Şirket
nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile
nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi amaçlarıyla ve buna ek
olarak; Finansal Bilgi, Müşteri İşlem Verisi gibi veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen
‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’
hukuki sebebine dayanılarak BDDK, TCMB ve MASAK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz
olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların
bilgilendirilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Finansal Bilgi Kanun’un 5.
maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “ilgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket
internet sitesi üzerinden iletişim formu/kampanya formu/başvuru formu veya Şirket’in call
center merkezi vasıtasıyla toplanarak otomatik veya telefon kaydı alınması yollarıyla
işlenmektedir.

Yukarıda sayılan müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinin atıfta
bulunduğu; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “ilgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak 6493 sayılı
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya
kuruluşlar; BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel
kişilerine, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi iştiraklerimiz, elektronik para ihracı
faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı
kuruluşlara; Kanun’un 8. maddesinin atıfta bulunduğu; ‘’Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanılarak söz
konusu kişisel veriler, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine
aktarılabilecektir. Buna ek olarak, yukarıda sayılan kişisel veriler, Şirket’in teknik
altyapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması ve Kanun’un 9. maddesinin atıfta
bulunduğu; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki
sebebine dayanılarak yurt dışına aktarılmaktadır. Ayrıca, Şirket tarafından sunulan ürün ve
¸
¸

hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek
ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, kredi kampanyalarına katılımın artırılması, reklam öncesi
ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar kapsamında ve bu amaçla ilgili
kişinin açık rızası alınması şartıyla Şirket tarafından bu iş için hizmet veren üçüncü kişilere
aktarılmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği; kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3.
kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere
yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme hakkı kapsamındaki taleplerinizi,“Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 15796-97257-47009 UETS No’lu Av. Gökhan Yağmur'un Sefaköy, Süvari Cad. E-5 Torkam Rezidans/Ofis, No:4 A Blok Daire 22 Küçükçekmece/İstanbul adresine yazılı olarak, elektronik posta üzerinden
av.gokhanyagmur@gmail.com e-posta adresine v iletebilirsiniz.

bottom of page